§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Sønderborg Teaterforening.

Foreningens hjemsted er Sønderborg.

Foreningen er medlem af Danmarks Teaterforeninger.

§ 2. Formål
Teaterforeningens formål er at administrere teaterlovens bestemmelser med henblik på at fremme og udvikle teaterinteressen med et alsidigt, professionelt repertoire bestående af klassisk, nutidigt og eksperimenterende scenekunst.

§ 3. Opgaver

Teaterforeningen skal tilbyde forestillinger til børn og voksne.

Teaterforeningen bør formidle aktiviteter vendt mod børn, unge og grupper, der sjældent kommer i teatret.

Teaterforeningen kan medvirke til at skabe tilfredsstillende bygningsmæssige og tekniske forhold for og ved teatret.

Teaterforeningen kan medvirke til at skabe og øge interessen for andre kulturelle aktiviteter.

Teaterforeningen samarbejder med Center for Kultur i Sønderborg Kommune

Teaterforeningen kan indgå i samarbejde med andre teaterforeninger eller udbydere af scenekunst.

§ 4. Medlemskreds

Sønderborg Teaterforening er et interessefællesskab af brugere af teaterforeningens forestillinger. Enhver, der har løst billet til en forestilling i foregående eller kommende sæson, kan deltage i fællesskabet. Deltagelse i fællesskabet er kontingentfrit.

§ 5. Indtægter
Teaterforeningen har indtægter fra billetsalg, salg af annoncer samt tilskud fra stat og kommune. Der kan indgås aftaler om sponsorater.

§ 6. Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af september måned. Indkaldelse sker ved bestyrelsens foranstaltning med mindst 14 dages varsel, ved bekendtgørelse i et lokalt dagblad eller en lokal ugeavis, samt på foreningens hjemmeside på internettet. Indkaldelsen skal angive dagsorden samt mødested og mødetid. Forslag fra deltagere i fællesskabet om emner, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal tilsendes formanden og være denne i hænde senest den 31. august.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 50 stemmeberettigede i interessefællesskabet fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af forslag, der ønskes behandlet. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse, og indkaldelsen skal ske med mindst 8 dages varsel på samme måde som ved indkaldelse til ordinær generalforsamling.

§ 7. Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning.
3. Det reviderede regnskab for seneste regnskabsår fremlægges til godkendelse.

4. Budget for den nye sæson fremlægges til efterretning.

5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse.

7. Valg af revisorer.

8. Eventuelt.

§ 8. Beslutninger og stemmeret på generalforsamlingen

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte stemmeberettigede jfr. dog § 13. Stemmeberettiget er enhver over 18 år, der har løst billet til en forestilling i foregående eller kommende sæson. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Ved valg til bestyrelsen må der højst stemmes på et antal medlemmer, svarende til antallet af personer, der skal vælges til bestyrelsen.

 § 9. Bestyrelsen

Teaterforeningens bestyrelse består af mindst 7 medlemmer og højst 9 medlemmer.

Bestyrelsen søges sammensat af personer, der teaterfagligt, kunstnerisk, ledelsesmæssigt, markedsføringsmæssigt, økonomisk og juridisk dækker teaterforeningens behov.

Bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for en treårig periode ved simpelt stemmeflertal.

På hvert års generalforsamling er 3 medlemmer på valg.

Genvalg kan finde sted.

§ 10. Bestyrelsens opgaver
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og regnskabsfører samt sekretær.

Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer deltager.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Over forhandlingerne føres beslutningsprotokol, der sendes til alle bestyrelsesmedlemmer og revisorer.

Bestyrelsen har ansvaret for tilrettelæggelse og gennemførelse af det årlige teaterprogram.

Bestyrelsen fastsætter de til enhver tid gældende billetpriser inkl. evt. rabatordninger, herunder også priser gældende for billetter købt i abonnementsordning.

Bestyrelsen kan ansætte lønnet medhjælp i henhold til budget.

 § 11. Hæftelse

Teaterforeningen tegnes af formanden eller i dennes fravær næstformanden. Bestyrelsen kan meddele prokura.

For de af bestyrelsen på teaterforeningens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene teaterforeningens formue.

§ 12. Regnskabsår
Teaterforeningens regnskabsår er fra 1. juli til 30. juni. Bestyrelsen forvalter teaterforeningens midler. Bestyrelsen har ansvar for udarbejdelse af regnskaber og budgetter og disses rettidige indsendelse til de tilskudsgivende myndigheder.
Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor, registreret revisor eller anden godkendt revision. En godkendt revision kan være et valgt revisorat bestående af to valgte medlemmer af foreningen. Revisor/revisorat vælges for et år ad gangen.

§ 13. Ændring af vedtægter
Beslutning om ændring af vedtægter kræver et kvalificeret flertal på mindst 2/3 af de stemmeberettigede deltagere i generalforsamlingen.

Beslutning om teaterforeningens opløsning kan kun træffes, når det sker på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. Vedtagelse på første generalforsamling kræver et kvalificeret flertal på mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede. Ved 2. generalforsamling kræves alene simpelt flertal til vedtagelse af forslaget.

Ved foreningens ophør eller ophævelse skal dens formue anvendes i overensstemmelse med foreningens formål, idet fordelingen foreslås af den siddende bestyrelse og godkendes af Center for Kultur i Sønderborg Kommune.

Vedtaget på generalforsamlingen 10. september 2014.